YÖNETMELİK

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(GİKAM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GİKAM): Afyon Kocatepe Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,

d) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin diğer birimlerinin ve tüm akademik programlarının iş birliğiyle kariyer danışmanlığı ve girişimcilik alanında araştırmalar yapmak.

b) Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi özelliklerine uygun işlere yerleşmelerine yönelik kariyer danışmanlığı ile katkı sağlamak.

c) Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek ve bölüm bazında istatistiksel analizler yaparak Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak.

ç) Üniversite öğrencilerinin istihdam sağlayabilecekleri, staj ve proje yapabilecekleri kurum sayısını artırarak, öğrencilerin staj yapabilecekleri özel/kamu kurum ve kuruluşlar ile organizasyonlar düzenleyerek bağlantılar kurmalarına destek olmak ve koordinasyonu sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeyde Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunlarının istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmek.

e) Merkezin iş birliğinde üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak için iletişim ağını kurmak.

f) Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri ve mezunlarının ARGE, girişimcilik, inovasyon ve kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi etkileşimleri organize etmek.

g) Yurt içinde ve dışında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla faaliyet alanında uygulama, araştırma, inceleme ve ortak çalışmalar yapmak; yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve bu tür çalışmaları desteklemek.

ğ) Kariyer günleri ve kariyer fuarları düzenlemek ve bu etkinliklere Afyon Kocatepe Üniversitesi personelinin, öğrencilerin ve çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunlarının da katılımlarını sağlamak.

h) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

ı) Girişimcilik konusunda çalışmaları olan üniversiteler ve diğer kuruluşlarla iş birliği yaparak ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak.

i) Kadın girişimciliği ve engelli girişimciliğinin desteklenmesi, bu kesimlerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak.

j) Merkezin amaçlarına yönelik tanıtıcı ve bilgilendirici e-bülten ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, Üniversitedeki tam zamanlı öğretim elemanlarından bir kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkez bünyesindeki birimler arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmak ve çalışmalar yapmak.

e) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik çalışma grupları oluşturulması yönünde Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili olarak taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdürün önereceği Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan ya da altı aydan daha fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programının hazırlanması ve yürütülmesinde, ihtiyaçlar doğrultusunda yapılan hazırlıkların Rektörlüğe sunulmasında Müdüre yardımcı olmak.

b) Merkez bünyesinde çalışma gruplarının oluşturulmasına yönelik Müdürün tekliflerini karara bağlamak.

c) Kurs, staj, sertifika ve benzeri programlarda görevlendirilecek, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda iş birliği yapılacak Üniversite birimleri, ulusal ve uluslararası kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliğine yönelik esasları tespit etmek.

ç) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yıllık bütçesini incelemek, karara bağlamak ve onaylanmak üzere Rektörlüğe sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu üyeleri; Üniversitenin ya da diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile Merkezle ilgili konularda faaliyet gösteren özel ya da istekleri halinde kamu kuruluşlarında görev yapan uzman kişiler arasından, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu azami beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kuruluna başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu; olağan olarak yılda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülen çalışmaların etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması için Müdürlüğe değerlendirmelerini aktarmak.

b) 5 inci maddede belirtilen amaçlar çerçevesinde görüş ve önerilerini Müdüre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

13 Ekim 2019, Pazar 592 kez görüntülendi